1
โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน เรื่องเกี่ยวกับการจดจำท่วมการจำนำเป็นการที่คนๆหนึ่งที่จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้จำนอง ต้องเอาอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของเจ้าของ เช่นบ้าน, ที่ดิน หรือ ทรัพย์สมบัติอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปลงทะเบียนจำนอง เพื่อเป็นประกันหนี้สินกู้เงิน หรือหนี้อื่น กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ หรือเรียกว่าผู้รับจำนำ ดังนี้ผู้จำนองไม่ต้องส่งการมีไว้ในครอบครอง บ้าน, ที่ดิน ห

Comments

Who Upvoted this Story

Goldenmidas restart 2021

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your social bookmark at Goldenmidas.

Latest Comments
Statistics